Půjčovní řád


Vybavení bude zapůjčeno pouze zletilým osobám a to po předložení platného dokladu totožnosti.

Nájemce si půjčuje veškeré vybavení na své vlastní nebezpečí. Půjčovna nenese žádnou zodpovědnost za škody na zdraví a majetku klienta, nebo třetích osob, způsobené v souvislosti s užíváním zapůjčeného vybavení.

Nájemce je povinen dodržovat Řád plavební bezpečnosti a předpisy související s pohybem vodáků, které jsou platné na sjížděný úsek řeky.

Nájemce je povinen užívat vybavení pouze k účelu, ke kterému je určeno a to obvyklým způsobem. Nájemce je povinen zacházet s vybavením šetrně tak,aby nedošlo ke škodě na vybavení a k jeho nadměrnému opotřebení. Vybavení dle smlouvy je určeno pro vodní turistiku a je nutné je chránit před poškozením (oheň, slunce). Rafty je nutné chránit před nádměrným přehřátím na slunci včasným upouštěním vzduchu.

Nájemce se zavazuje zapůjčené věci pečlivě ochraňovat a zajišťovat proti jejich krádeži či poškození. Nájemce zodpovídá i za škody způsobené třetími osobami, kterým k vypůjčeným věcem umožnil přístup, ať již vědomě nebo z nedbalosti. V případě krádeže vybavení je nájemce povinen neprodleně ohlásit událost Policii ČR a předložit pronajímateli protokol o ohlášení krádeže.

Nájemce přebírá veškerou zodpovědnost za zapůjčený vodácký materiál. V případě poškození zapůjčeného materiálu nebo nevrácení vybavení z jakýchkoliv důvodů, bere nájemce na vědomí, že je povinen uhradit částku podle informací uvedených ve smlouvě při převzetí vybavení. Tuto částku je nájemce povinen uhradit nejpozději do 14 dnů po skončení výletu.